Všetky oznamy

LETNÉ PRÁZDNINY

29.07.2022

Milé deti,

prajeme Vám prázdniny plné zážitkov. Stretneme sa opäť 02.09.2022 v našej materskej škole. Tešíme sa na Vás !!

Letné prázdniny 2022

25.03.2022

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, na základe Harmonogramu prevádzky počas letných prázdnin vydané Mestom Banská Bystrica, je naša materská škola 9. mája 26 otovrená v mesiaci júl od 1.7.2022- 29.7.2022. V mesiaci august 2022 je prevádzka zatvorená.

Informácie k dotácii na stravovanie

11.08.2021

Kliknutím na link sa vám otovrí potrebný dokument s infomáciami.

Informácia k dotácii na stravovanie


Mgr. Valéria Riečanová

riaditeľka ŠJ pri MŠ

Ložné prádlo

05.08.2021

Prosíme rodičov detí, o prinesenie ložného prádla pre svoje dieťa od nového školsého roka- každá trieda , (aj tie deti čo mali erárne ložné prádlo). Prosíme o podpísanie plachty, a obliečok.

Ďakujeme.

Čestné prehlásenie zákonného zástupcu

11.02.2021

Vážení rodičia,

MŠ funguje naďalej v intenciách Výhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá nariaďuje opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestovorv prevádzok a priestorov zamestnávateľa č. 47/2021 zo dňa 5.2.2021

Podmienkou pobytu dieťaťa v materskej škole je negatívny test rodičov(osôb, ktoré nosia/vyzdvihujú dieťa do/z MŠ) na COVID 19, nie starší ako sedem dní. Prosíme rodičov, aby sa automaticky pri rannom odovzdávaní dieťaťa do triedy preukázali učiteľke /zamestnancovi MŠ/, negatívnym testom, alebo potvrdením o výnimke.

Deti, ktorých sa rodičia nevedia preukázať negatívnym výsledkom testu alebo výnimkou, nemôžu vstúpiť do priestorov MŠ!

K negatívnemu testu (Kópia potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu, potvrdenie o výnimke- pripnúť k prehláseniu) je potrebné priniesť vypísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnostia súhlas so spracovaním osobných údajov Príloha 11a (kliknutím na odkaz sa vám otovrí potrebné tlačivo).

Trvalá platba za MŠ

04.01.2021

Prosíme rodičov, aby si zrušili trvalé príkazy na vyššie sumy (30, 50,- €) od 1. januára 2021, nakoľko Vyššie záväzné nariedenie 16/2020 je jednotná platba vo výške 16 ,-€, pre všetky deti.

Zároveň v mesiaci január je potrebné zaplatiť do 10. dňa v mesiaci 2021 za mesiac január 16,-€ a február 16,-€, spolu 32,-€. V ostatne mesiace sa platí už len jedna platba 16,-€.

Ďakujeme.

Zmena výšky príspevku za MŠ

04.01.2021

ZMENA VÝŠKY PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE od 1.januára.2021

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

vo výške 16,00 € (slovom: šestnásť eur).

Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. Úhradu príspevku možno vykonať bezhotovostne bankovým prevodom na účet školskej jedálne mesta Banská Bystrica, poštovou poukážkou.“

Z danej zmeny vyplýva, že všetky platiace deti hradia jednotnú sumu 16,- €, od januára 2021 (preškoláci naďalej poplatok neplatia).

Návrat po chorobe do MŠ

01.11.2020

Na základe usmernenia ministra č. 2020/179491-A1810,zákonný zástupca

-predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti(po kliknutí sa vám zobrazí ponuka dokumentov je potrebné rozkliknúť- Príloha 4 Vyhlásenie z.z)

-pri prerušení dochádzky viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdenie o chorobe nie je limitovaný.

Platby

09.09.2020

Platby za materskú školu:

1. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ SK 02 7500 0000 0040 17146952, doplňujúci údaj príspevok MŠ: meno a priezvisko dieťaťa + trieda

2. Príspevok za stravuSK 02 7500 0000 0040 17146952, doplňujúci údaj: meno a priezvisko dieťaťa + trieda

Opatrenie

18.06.2020

Žiadame rodičov, vstupovať do budovy len s ochranným rúškom či iným ochranným prostriedkom.

Ďakujeme.

Organizačné pokyny

04.06.2020

Vážení rodičia, prosíme Vás o dodržiavanie nasledovných pokynov, ktoré vyplývajú a sú v súlade s nariadením MŠVVaŠ SR a RÚVZ.

Zákonný zástupca je povinný:

 • dodržiavať pokyny riaditeľa MŠ, ktoré sú upravené v Šk.poriadku MŠ,
 • dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do MŠ nosenie rúška, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk,
 • počas pobytu v šatňovom priestore / vstupnom priestore MŠ a pri odovzdávaní/preberaní dieťaťa do/z MŠ zdržiavať sa maximálne 10 minút,
 • odovzdávať dieťa výhradne zamestnancovi MŠ až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra,
 • predkladať pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia Vyhlásenie COVID prosíme o vytlačenie a vypísanie na prvý deň vstupu do MŠ,
 • pri odovzdávaní dieťaťa do MŠ podpísať Prehlásenie zákonného zástupúca o zdravotom stave každý deň,
 • rešpektovať zákaz nosenia hračiek a iných vecí z domáceho prostredia do MŠ,

Vstup detí do MŠ a ranný filter

 • sprevádzajúca osoba sa pohybuje v MŠ vždy v rúšku,
 • poverená osoba pri vstupe do MŠ vykoná meranie teploty dieťaťa, zabezpečí dezinfekciu rúk. V prípade príznakov ochorenia zavolá triednu učiteľku a dieťa sa nepreberie,
 • v šatni sprevádzaná osoba umiestni náhradné rúško hygienicky zabalené s menom dieťaťa do jeho skrinky,
 • v šatni môžu byť pri príchode dieťaťa do MŠ maximálne dve dospelé osoby,zdržať sa v priestoroch maximálne 10 minút.


Prosíme rodičov prinieť papierové utierky na utieranie rúk detí. Ďakujeme.

Nestihli ste darovať 2 % z dane OZ Šporťáčik

20.04.2020

Milí rodičia a priatelia OZ pri MŠ 9. mája,

dovoľujeme si Vám pripomenúť možnosť darovať 2% z vašich daní na naše Občianske združenie Šporťáčik alebo možnosť poukázania finančného daru priamo na účet OZ Športáčik (č. účtu SK31 8330 0000 0029 0133 9860). Do správy pre prijímateľa prosím zadajte „dar“.

Mimoriadne okolnosti pandémie spôsobili posun termínov aj v tejto oblasti. Finančná správa umožnila daňovníkom - v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19 - posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane.

Ak ste zamestnanec a požiadali ste svoju firmu či inštitúciu, aby vám urobila ročné zúčtovanie dane za rok 2019, pre vášho zamestnávateľa za dnešných podmienok platí, že vám ako daňovníkovi musí vystaviť toto zúčtovanie najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po skončení pandémie.

Súčasne pre daňovníka platí, že musí poukázať príslušné percentá zo svojej dane do dvoch mesiacov od skončenia pandémie.

Ďakujem.

Mgr. Viera Pavlovičová

Predseda OZ Športáčik

Pomôžte 2% percentami

18.02.2018

Pomôžte škôlke a poukážte 2% z Vašich daní pre OZ ŠPORŤÁČIK. Čítajte viac

Státie vozidiel

19.11.2017

Státie vozidiel v ranných a popoludňajších hodinách je možné len v dostupnej vzdialenosti po pravej strane cesty na ulici 9. mája.