Všetky oznamy

Zvýšenie mesačného príspevku

02.01.2023

Vážení rodičia,

zriadovateľ v zmysle ustanovenia $ 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica sumou vo výške 32,00 € (z pôvodných 16,00 €), s platnosťou od 01.01.2023.

Potrebné žiadosti o zníženie, odpustenie či neuhrádzanie príspevku nájdete v časti "Tlačivá" alebo na webových stránkach MESTA BB

https://www.banskabystrica.sk/ako-vybavit/forma-agendy/obcan/

https://www.banskabystrica.sk/oddelenia/skolsky-urad-oddelenie-skolstva-a-mladeze/ .

Taktiež sa mení výška stravného limitu pre celodennú stravu na sumu 2,10 € na deň. Príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni je 9,00 € na mesiac.

Bližšie informácie nájdete v časti "Poplatky".

Platby

01.09.2022

Platby za materskú školu:

1. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ SK 02 7500 0000 0040 1714 6952, doplňujúci údaj príspevok MŠ: meno a priezvisko dieťaťa + trieda

2. Príspevok za stravuSK 02 7500 0000 0040 1714 6952, doplňujúci údaj: meno a priezvisko dieťaťa + trieda

Pomôžte 2% percentami

20.02.2023

Pomôžte škôlke a poukážte 2% z Vašich daní pre OZ ŠPORŤÁČIK. Čítajte viac

Státie vozidiel

19.11.2017

Státie vozidiel v ranných a popoludňajších hodinách je možné len v dostupnej vzdialenosti po pravej strane cesty na ulici 9. mája.